Hvad er historisk analyse?

Historie (ἱστορία) betyder undersøgelse eller erfaring og senere også fortælling. Historie handler om fortidens menneskeliv. Historie er dels fortællinger om fortidige begivenheder og dels fortiden selv. Historie søger at finde de kronologiske sammenhænge i et fortidigt forløb og redegøre for de menneskelige samfunds og nationers forandringer gennem tiderne.

Kernen i historisk analyse er at drage slutninger fra kilderne til den fortidige virkelighed. Dvs. man skal finde oplysninger i tekster og andet materiale for at besvare et spørgsmål om fortiden. Kernen i kildekritik ligner derfor andre humanistiske fag, hvor tekstlæsning og teksttolkning er centralt. Her undersøger man, hvad der står, og hvad det betyder. Men med udgangspunkt i denne teksttolkning skal den historiske analyse lave slutninger til den historiske virkelighed. Denne fortidige virkelighed kan enten være den virkelighed, hvor teksten blev til, eller den virkelighed, teksten meddeler noget om. Men udgangspunktet for disse slutninger er altså en tolkning af tekstens mening.

Udgangspunktet for at skrive en analyse er en metodisk gennemgang af kildematerialet. Når man skriver en historisk analyse, så er det naturligt at inddrage det, som er relevant i forhold til opgavespørgsmålet. Det kan være en god idé at lave en kort beskrivelse af kilden med ophavssituation m.m. Selve analysen baseres på kildecitater, som kommenteres. Kommentarerne handler om, hvad citaterne betyder, deres relevans for spørgsmålet, men også hvordan de skal tolkes som levn, eller om de er troværdige. Man skal altså være kritisk og også gerne inddrage og diskutere andres (historikere) tolkninger, hvis det er muligt. Man skal hele tiden være opmærksom på, om citatet (kilden) kan bruges i forhold til spørgsmålet.

Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke er metoden og dens begreber, som står centralt i analysen; det gør teksten og forståelsen af teksten. Derfor skal de nævnte punkter også opfattes som forslag til, hvad der kan være centralt at kigge på. Med andre ord det skal bruges, når det er relevant.

Kildekritik – light! Se også metode - "KFKB" http://www.kghistorie.dk/84660565. Her kan du også se et eksempel på en historisk analyse.

Tallene nedenfor henviser til et uddybende analyseskema på http://www.kghistorie.dk/82638000 

  • Hvad kan kilden bruges til? (1-2)
  • Hvad er kildens ophavssituation? (3)
  • Hvad er betydningen af det, som teksten meddeler? (4)
  • Hvad påstår teksten? Og kan man stole på disse påstande? (5)
  • Hvad kan man på baggrund af teksten sige om den handling eller den situation, som har skabt teksten? (6)
  • Er kilden en god kilde? (7)

(Kilder: Bent Egaa Kristensen, Historisk metodeDR Humanistisk videnskabsteori.)

Del siden